Ubezpieczenie fizjoterapeuty czyli polisa od odpowiedzialności zawodowej i niezależnych zdarzeń zdrowotnych

Zawód fizjoterapeuty wiąże się z dość wysokim poziomem odpowiedzialności za zdrowie pacjentów, a jednocześnie z ryzykiem powstania szkody. Dlatego warto pamiętać o stosownym zabezpieczeniu swoich interesów, a jest to możliwe dzięki zawarciu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie fizjoterapeuty czyli polisa od odpowiedzialności zawodowej i niezależnych zdarzeń zdrowotnych.

Odpowiedzialność fizjoterapeuty wobec klienta

Ustawa z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, która weszła w życie 31 mają 2018 r., nałożyła na osoby uprawiające ten zawód obowiązek posiadania wpisu w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów potwierdzającego prawo do wykonywania tego zawodu. Drugi wymóg jest związany z koniecznością rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej jako podmiotu leczniczego. Zgodnie z nowymi przepisami, należy mieć również w tym przypadku ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC sprawdź OC firmy). ubezpieczenie fizjoterapeuty

Zawód fizjoterapeuty został tym samym prawnie uregulowanym, samodzielnym zawodem zaufania publicznego. Ma to swoje przełożenie zarówno na nowe obowiązki, jak i wysoką odpowiedzialność cywilnoprawną wynikającą z trzech przesłanek:

  • Powstania szkody zarówno na mieniu, jak i na osobie;
  • Nienależytego wykonania zobowiązania przyjętego na siebie albo całkowitego jego niewykonania;
  • Związku przyczynowego pomiędzy niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem a powstałą szkodą.

Co może się zdarzyć w gabinecie? Ubezpieczenie fizjoterapeuty w praktyce

Gabinet fizjoterapii jest miejscem, w którym mogą się wydarzyć różnego rodzaju nieprzewidziane, nieprzyjemne sytuacje. Część z nich może mieć charakter losowy, zaś inne wynikać z zaniedbania bądź błędu osoby wykonującej określone zabiegi.

Fizjoterapeuci pracują w znacznie szerszym zakresie niż masażysta. Przede wszystkim obsługują kilka specjalistycznych urządzeń, które mogą stać się źródłem określonych zagrożeń. Zabieg laseroterapii niekiedy kończy się poparzeniem pacjenta, a zabieg krioterapii odmrożeniami. Nie ma urządzeń całkowicie niezawodnych, a awarie zdarzają się nawet w przypadku najbardziej nowoczesnych maszyn.

Ubezpieczenie masażystów

Inną kwestią będzie błąd w sztuce w wyniku niewłaściwej diagnostyki, zastosowania nieprawidłowej metody leczenia bądź wadliwym przeprowadzeniu danego zabiegu. Fizjoterapeuta może także nie utrzymać pacjenta, który upadnie na podłogę. Jeden niewłaściwy ruch bywa również przyczyną naderwania ścięgna. Zdarza się też, że mokra podłoga w gabinecie skutkuje poślizgnięciem się i upadkiem pacjenta.

Możliwe roszczenia klienta vs polisa fizjoterapeuty

Fizjoterapeuci muszą mieć świadomość wystąpienia możliwych roszczeń pacjentów w sytuacji pojawienia się błędu podczas wykonywania czynności rehabilitacyjnych bądź wskutek wypadku w gabinecie.

  • Odszkodowania finansowe

Tego typu roszczenie wystąpi w przypadku rozstroju zdrowia albo uszkodzenia ciała. Osoba poszkodowana może wnioskować o określoną sumę pieniędzy na koszty leczenia, które mogą obejmować opiekę lekarską, rehabilitacyjną, wydatki na zakup leków i ewentualnych przyrządów koniecznych do normalnego funkcjonowania w codziennym życiu. To również kwestia wyrównania strat z tytułu nieuzyskiwania dochodów na dotychczasowym poziomie w trakcie dochodzenia przez poszkodowanego do zdrowia.

  • Rentaubezpieczenie fizjoterapeuty

Renta tymczasowa bądź stała ma być formą naprawienia szkody, która przysługuje osobie poszkodowanej w przypadku utraty zdolności do pracy. Jej wysokość wynika z różnicy pomiędzy dotychczas osiąganymi zarobkami a możliwym wynagrodzeniem, jakie poszkodowany jest w stanie uzyskiwać przy ograniczonej zdolności do pracy.

  • Zadośćuczynienie

Oprócz odszkodowania oraz renty może również zostać ustanowiona sądowo forma zadość uczynienia za uszkodzenie ciała, mienia albo wywołanie rozstroju zdrowia. To roszczenie jest niezależne od dwóch poprzednich.

Jak widać ubezpieczenie fizjoterapeuty po prostu się opłaca.

Bezpieczeństwo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

OC zawodowe fizjoterapeutów gwarantuje pełną ochronę zarówno dla pacjentów, jak i osób wykonujących ten zawód. Ustawa o fizjoterapii sprawia, że każdy fizjoterapeuta ponosi odpowiedzialność karną, cywilną, prawniczą i zawodową. Stąd obowiązek uzyskania prawa do wykonywania zawodu i odpowiedzialność karna w przypadku prowadzenia działalności bez uzyskania stosownych uprawnień. Z kolei konieczność rejestracji działalności gospodarczej jako podmiotu leczniczego nakłada obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Jednak bezpieczeństwo pracy powinno skłaniać do zawarcia dobrowolnej polisy nawet, jak pracuje się na etacie czy też na umowę zlecenia. Posiadanie ubezpieczenia wydaje się w zasadzie koniecznością wobec rosnącej nieustannie świadomości pacjentów, ale także niezwykle dynamicznie rozwijającemu się rynkowi usług odszkodowawczych za błędy medyczne. Z tego też powodu ubezpieczenie fizjoterapeuty to standard dzisiejszych czasów w tym zawodzie.

Szybkość powrotu do pracy w razie wypadku

Praca fizjoterapeuty wymaga dużej sprawności manualnej. Jeżeli ktoś ma własną działalność gospodarczą, to w razie jakiegokolwiek wypadku zostaje pozbawiony możliwości uzyskania dochodów. O ile zwichnięty palec nie oznacza długiego rozbratu z pracą, to już złamana ręka eliminuje fizjoterapeutę nawet na kilkanaście tygodni. Po zdjęciu gipsu trzeba przecież doprowadzić kończynę do pełnego zakresu ruchowego. W każdym razie niezdolność do pracy w swoim wyuczonym zawodzie skutkuje utratą dochodu, a wysokość świadczeń z ZUS pozostawia wiele do życzenia. Tak naprawdę ma charakter symboliczny i znacznie obniża standard życia. Jednocześnie należy zaznaczyć, że rekonwalescent ma często większe potrzeby wynikające choćby z konieczności szybkiej rehabilitacji.

Podczas przeglądania ofert ubezpieczenia OC fizjoterapeuty konieczne będzie zwrócenie uwagi, w jakim stopniu dana propozycja zapewnia ochronę na wypadek czasowej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku. Istotne są dwie kwestie, a więc wysokość wypłacanego ubezpieczenia, jak i długość okresu ochronnego. Warto dodać, że niektóre dostępne na rynku pakiety obejmują także ochronę związaną z zakażeniem wirusem WZW czy też HIV.

Odpowiedni poziom zabezpieczenia w tym zakresie pozwala spokojnie przejść okres rehabilitacji. To jest kolejny argument, ubezpieczenie fizjoterapeuty jest standardem który trzeba spełnić.

Dlaczego warto mieć OC fizjoterapeuty?ubezpieczenie fizjoterapeuty

W zasadzie można uznać powyższe pytanie za retoryczne. OC zawodowe to nie tylko kwestia obowiązku nałożonego przez ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, ale przede wszystkim zrozumienia odpowiedzialności wobec klientów. Obecnie pacjenci mogą do trafiać do gabinetu fizjoterapii bez wcześniejszego rozpoznania medycznego i skierowania od lekarza, ponieważ ustawa o fizjoterapii uznała ją za samodzielny zawód medyczny. Ten fakt z kolei zdecydowanie zwiększył poziom odpowiedzialności fizjoterapeutów.

Warto również rozważyć wariant poszerzony o ochronę prawną wraz z pokryciem kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków. Prawidłowo dobrany zakres ubezpieczenia OC zawodowego sprawia, że fizjoterapeuci mogą skupić się na swojej pracy bez nieustannego myślenia o ewentualnych konsekwencjach popełnionych błędów i roszczeń pacjentów z tym związanych oraz o wypadkach losowych uniemożliwiających czasowe wykonywanie zawodu. Cały ciężar finansowy będzie spoczywał na ubezpieczycielu.

Warto spojrzeć na kwestię ubezpieczenia OC nie poprzez pryzmat zbędnego wydatku, a ewentualnych korzyści. Suma rocznej polisy nie jest wysoka, natomiast korzyści z jej posiadania wręcz nieocenione. Wypadki bądź błędy mogą zdarzyć się każdemu, więc lepiej zawczasu pomyśleć o konsekwencjach.

Emilia Taraszkiewicz-Michalska
doradca ds ubezpieczeń, trener biznesu

Tel. 665 921 675
Zadzwoń teraz!